kaart 16 moft grenzen 1649
bron: GA 0012-1408; bewerking: Mathilde

De tekst onderaan is lastig te lezen. Niet zozeer vanwege het handschrift als wel omdat het perkament gevouwen lijkt. Ik kijk op de digitale weergave van die kaart en ik kan de vouwen niet even gladstrijken. Wat me overigens ook not done lijkt bij een 370 jaar oude kaart op perkament.

Het zijn twee teksten in verschillend handschrift. De linker tekst herken ik als het priegelhandschrift van Nicolaes van Geelkercken waar ik inmiddels wel aan gewend ben, maar die helaas hier en daar onzichtbaar in de plooien van het perkament wegvalt. De rechter tekst is van Passavante die de kaart een tiental jaren na het maken ervan gecontroleerd en goedbevonden heeft.

De transcriptie van de tekst van Van Geelkercken voor zover ik er gehakt van kan maken:

 1. Anno 1649 hebben wij onderβ door last vanden Ed. Rekenkamer deser vorstendoms enden aenwijsinge vanden Bosmeester
 2. t’ Sas met de vorsters desen lantschaps Moeff met de Gelderlant roede gemeten gelijck deselve met geele cluere
 3. omtrocken is. Bevinde den selven Moeff is alles groot 1648 morgen en elcken morgen tegen 600 roede. Ende Witte Roos
 4. begroot desen Moeff [aende] 2366 morgen, dit verschil nae [gesteij] bevinde dat hij over quartensche morgen van 400 roede
 5. voor eenen morgen gerekent heeftt. Nu wat belangt van t’ geene dat daer van uijtgedaen is, is met [goeden] [aenrecken]
 6. t welcke heer mede en gemeten is. Dese verse metinge was seer nodigh want naer verloop des tijts soude men kunnen
 7. sustenieren dat de naest gelegen nabers haer landerijen ofte velden daer mede begroot hebben. Sulcke ge-
 8. ruchten in mijnen tijt gegaen [sijn]. Maer hebben t selve ondersoocht ende ’t selve bevonden gelijckt nu attgemeten is.
 9. Hebbe daerom de schale hier bij gesocht om dat elck des verstaenden de passen nae meten kan [aes]
 10. [tur[ [overneen] hebbe ick dit onderteijckent.
 11. gedaen Nicolas en Arnold van Geelckercken Lantmeter dese vorstendoms en Gelderse Zutphen
 12. 1656 L. Ritz

Hmm, dat is raar: de kaart is volgens het Gelders Archief in 1649 gemaakt door Nicolaes en Arnold van Geelkercken, maar hij is blijkbaar in 1656 ondertekend door L. Ritz. Nicolaes is in 1656 overleden, zou die rare ondertekening daarmee te maken hebben? Is dit zijn laatste kaart geweest?

Nicolaes schrijft in regel 2 dat hij De Moft met een gele kleur heeft omtrokken, maar daar zie ik niets van. Ik heb de omtrek paars gemaakt. Verder schrijft hij dat Witteroos in 1570 een andere berekening van de morgen gebruikte.

Dan de tekst rechtsonder in het andere handschrift. Daar ontcijfer ik:

 1. anno 1676 den 9 febriari heb ick onderβ door last
 2. van Heeren van den Reekeninge in Gelreslants Dofen den
 3. boschmeester Veerman, dese caerte van des lantschaps
 4. Moeff gereviseerd en naer gesien. Doch hebben
 5. omtrent de lantschaps scheijdinge geen veranderinge
 6. bevondende [mij[ als boven bij mij des Ed. Heeren
 7. des Furstendoms Gelre en Graefschaps Zutphens Lantmeester
 8. Passavante

Passavante schrijft dat de kaart van Nicolaes nog steeds up to date is.

Naar deel 7.